YHDISTYKSEN NIMI JA TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi on Ekovihreät.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.

3 § Yhdistyksen tarkoitus on:
– vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon niin, että luonnon kestokyky ja monimuotoisuus on turvattu
– vaikuttaa voimassaolevien lakien muuttamiseen niin, että luonnon saastuttaminen ja ympäristön tuhoaminen voidaan asteittain lopettaa
– tuoda julkiseen keskusteluun erityisesti elonkehän eloonjäämiseen liittyviä kysymyksiä ja tutkimustuloksia

4 § Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys:
– toimii Vihreän liitto rp:n jäsenenä sen päätösten ekologisuutta seuraten
– hankkii ja kokoaa tarkoitukseensa kuuluvaa ja liittyvää tietoa
– harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja valistustoimintaa
– järjestää keskustelu- ja luentotilaisuuksia, kursseja ja seminaareja
– on yhteistyössä tarkoituksen mukaisesti muiden yhdistysten kanssa
– ottaa julkisuudessa kantaa tavoitteisiinsa liittyviin asioihin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisujen myynti- ja jakelutoimintaa, hakea apurahoja, järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja keräyksiä niihin tarvittavat luvat hankittuaan. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

YHDISTYKSEN JÄSENET

5 § Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.
Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä.
Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain: perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden, mutta Vihreä liitto rp. päättää yhdistyksen jäsenmaksusta puolueelle.

6 § Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään Suomen kansalainen tai ulkomaalainen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa ja joka toimii yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja puolustaa seuraavia periaatteita:
– Ihmisen toiminta ei saa vaarantaa minkään muun eliölajin tai eloyhteisön olemassaoloa.
– Väestön määrän vähentyminen on välttämätöntä niin Suomessa kuin muuallakin maapallollamme
– Talouskasvuideologiasta on luovuttava ja tavarantuotantoa supistettava.
– Energiaa ei saa tuottaa uusiutumattomilla aineilla.
– Tavaroiden tuotannossa on käytettävä kierrätettäviä materiaaleja.
– On pyrittävä paikalliseen omavaraisuuteen.

7 § Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

8 § Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätös on tehtävä kahdessa hallituksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ja ensimmäisen päätöksen jälkeen erotettavalta jäseneltä on pyydettävä kirjallinen vastine ja annettava viikko aikaa sen antamiseen. Jäsen voidaan erottaa, jos hän ei ole maksanut kehotuksesta huolimatta erääntynyttä jäsenmaksuaan. Jos jäsenellä on kahden vuoden erääntyneet jäsenmaksut maksamatta, hänet katsotaan eronneeksi. Jäsen voidaan myös erottaa, jos hallitus katsoo hänen vaikeuttaneen tai vaikeuttavan toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistyksen toimintaa tai toimivan tai toimineen yhdistyksen tavoitteen vastaisesti. Jäsen voidaan erottaa myös, jos hän ei myöhemmin enää täytä jäseneksi valinnan ehtoja.

YHDISTYKSEN HALLINTO JA TOIMIELIMET

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee vähintään kuusi (6) mutta enintään kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä, joiden toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen. Yhdistyksen ylimääräisellä kokouksella on kuitenkin oikeus erottaa hallitus ja valita uusi. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarvittaessa hallitus voi nimetä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita toimihenkilöitä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.

10 § Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä, joiden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on samalla nimettävä. Työryhmillä ei ole päätösvaltaa.

11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti tai sähköpostilla vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet, mutta kuitenkin vähintään kolme, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tähän määrään sisältyen osallistuu kokoukseen. Sama koskee työryhmän kokoontumista ja toimivaltaa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä 8 §:ssä mainittua asiaa lukuun ottamatta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa arpa. Kutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä viittä vuorokautta ennen kokousta. Hallitus ja sen valitsemat työryhmät voivat kokoontua myös internetin tai sähköpostin välityksellä kaikkien jäsentensä suostumuksella.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

YHDISTYKSEN TILIKAUSI

13 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

14 § Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana. Kokouskutsu, jossa on kokouspaikka ja -aika sekä luettelo käsiteltävistä asioista on annettava jäsenille kirjeillä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

15 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt.
3.  Todetaan kokouksen osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Päätetään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä.
9. Valitaan hallituksen jäsenet, joiden keskuudesta valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
11. Vuosikokous päättää edustajien valinnasta Vihreän liiton varsinaisiin kokouksiin tai halutessaan jättää valinnan hallituksen tehtäväksi.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti tai sähköisesti vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

16 § Yhdistyksen kokous on pidettävä myös, jos vähintään kymmenesosa(1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Tällöin kokous on pidettävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle muutenkin. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen suoritetaan 14. §:n mukaan.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

Uudistetut säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 17.5.2008 ja Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi ne 18.12.2008 virheellisessä muodossa ja uudelleen 27.2.2009 korjattuina. Hyväksytyt säännöt poikkeavat hiukan vuosikokouksen hyväksymästä versiosta. Muutokset ovat PRH:n ja vuoden 2008 puheenjohtaja Martti Lundénin käsialaa.